meeting.png

​營運會議

big-right-arrow-icon-png-10.png
Landexpansionicon.png

​尋找土地

big-right-arrow-icon-png-10.png
1486146619-propertyagent006_79451.png

​土地買賣

big-right-arrow-icon-png-10.png

委託發展商

349696-200.png
big-right-arrow-icon-png-10.png
63720.png

​建築動工

big-right-arrow-icon-png-10.png
247206-200.png

民泊/酒店牌照申請

big-right-arrow-icon-png-10.png
customer_service_management_contractor_m
Stock Index Down.png

委託管理

review-clipart-property-2.png

已經擁有民泊牌照

物業的公司或業主

阪友自助酒店管理

​系統

big-right-arrow-icon-png-10.png
display_ads_matrixadvertising_wide.png

市場營銷

網絡宣傳

​平台上架

big-right-arrow-icon-png-10.png
order_query_qw_62002.png

日常訂單處理

遙距管房系統

​住客護照及資料收集​電子化

遙距管房程式(APP)

即時通知管房住客

​已經check in

big-right-arrow-icon-png-10.png
big-right-arrow-icon-png-10.png
big-right-arrow-icon-png-10.png
876224-200.png

​住客入住

(使用一次性臨時密碼)

big-right-arrow-icon-png-10.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

線上客戶服務

​入住前/時/後支援

緊急情況到場

​支援服務

Mopping-512.png

房務及清潔

阪友獨立清潔車隊

big-right-arrow-icon-png-10.png

一次性臨時密碼設有時效,退房時間後不能再次使用。

big-right-arrow-icon-png-10.png
big-right-arrow-icon-png-10.png
check-out-png-6.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

​住客退房

big-right-arrow-icon-png-10.png
Icon-tissues.png

日用品補給

under-maintenance-2-630839.png

房間設施維修

self-improvement-681880.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

改善建議

Landexpansionicon.png

​尋找土地

big-right-arrow-icon-png-10.png

日常訂單處理

big-right-arrow-icon-png-10.png

委託發展商

big-right-arrow-icon-png-10.png

​建築動工

arrow-icon-png-blue-28.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

民泊/酒店牌照申請

big-right-arrow-icon-png-10.png

阪友自助酒店管理

​系統

big-right-arrow-icon-png-10.png

市場營銷

網絡宣傳

​平台上架

349696-200.png

​土地買賣

63720.png
1486146619-propertyagent006_79451.png
247206-200.png
customer_service_management_contractor_m
display_ads_matrixadvertising_wide.png
order_query_qw_62002.png
meeting.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

​營運會議

Stock Index Down.png

已經擁有民泊牌照

物業的公司或業主

遙距管房系統

876224-200.png

委託管理

review-clipart-property-2.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

​住客入住

(使用一次性臨時密碼)

big-right-arrow-icon-png-10.png
big-right-arrow-icon-png-10.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

房務及清潔

Mopping-512.png
big-right-arrow-icon-png-10.png

緊急情況到場

​支援服務

​住客護照及資料收集​電子化

big-right-arrow-icon-png-10.png

遙距管房程式(APP)

即時通知管房住客

​已經check in

線上客戶服務

​入住前/時/後支援

big-right-arrow-icon-png-10.png

日用品補給

房間設施維修

arrow-icon-png-blue-28.png

改善建議

big-right-arrow-icon-png-10.png

​住客退房後

big-right-arrow-icon-png-10.png

阪友獨立清潔車隊

一次性臨時密碼設有時效,退房時間後不能再次使用。

check-out-png-6.png
Icon-tissues.png
big-right-arrow-icon-png-10.png
under-maintenance-2-630839.png
self-improvement-681880.png