top of page

阪友輕鬆遊

Wechat微訊群組

​(國內參加者專用)

https://weixin.qq.com/g/AqSqndfRP-Wk8LRb

日本大阪自遊易

Whatsapp群組

日本大阪自遊易(群組一)(未滿)

https://chat.whatsapp.com/AazFpI8c5HF5UstR9Tle6U

 

日本大阪自遊易(群組二)(未滿)

https://chat.whatsapp.com/1iDQEUm1J6PL99TtE5iJXT

日本大阪自遊易(群組三)

https://chat.whatsapp.com/6QQDgtGSP5tJNzlvtJb0KY

 

日本大阪自遊易(群組四)

https://chat.whatsapp.com/9iyWD1mEGKmAFFifFt2Nod

日本大阪自遊易(群組五)

https://chat.whatsapp.com/7E8NYH7aYO6DNwiOPfCMwP

 

日本大阪自遊易(群組六)

https://chat.whatsapp.com/AiJ59ovgqszLLwJz2KAi1u

日本大阪自遊易(群組七)

https://chat.whatsapp.com/2TWSCgjD5XO8Te4LkBXzoQ

 

日本大阪自遊易(群組八)

https://chat.whatsapp.com/3NrBTpJSZSiLAhDI8e39dY

日本大阪自遊易(群組九)

https://chat.whatsapp.com/2G7fO2MkqeT66n2eYddhbz

 

日本大阪自遊易(群組十)

https://chat.whatsapp.com/5mT15wPGAcFCZTfgwRWsF7

2018-09-10 (7).png
bottom of page